Sökning: "Hanna Roxhage"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Roxhage.

  1. 1. Trönninge Park : i mötet mellan stad och land

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Hanna Roxhage; [2010]
    Nyckelord :planering; ortsanalys; stad och land; Trönninge; Varberg;

    Sammanfattning : Arbetet behandlar en tätorts utveckling i förhållande till en större stad och i anslutning till värdefull natur och jordbruksmark. Förhållandet mellan mindre orter och städer blir alltmer utsatt med tanke på det ökade pendlingsavståndet, högre krav på boendemiljö osv. LÄS MER