Sökning: "Hanna Sahlin Berg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Sahlin Berg.

  1. 1. Beteendeaktivering vid Borderline personlighetsstörning och depression

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Hanna Sahlin Berg; [2010]
    Nyckelord :single-case; borderline personlighetsstörning; depression; beteendeaktivering;

    Sammanfattning : Depression är vanligt hos personer med Borderline personlighetsstörning (BPS). Det finns risk för att komorbid depression försämrar behandlingsutfall och minskar sannolikhet för remission från BPS, en problematik förknippad med signifikant funktionsned-sättning. LÄS MER