Sökning: "Hanna Seger"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hanna Seger.

 1. 1. Gränsöverskridande interaktion i en Engineer to order-kontext : En studie om hur boundary object kan underlätta gränsöverskridande interaktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Janina Seger; Hanna Tolstrup; [2018]
  Nyckelord :Engineer to order ETO ; boundary-crossing interaction; knowledge boundaries; boundary object; Engineer to order ETO ; gränsöverskridande interaktion; kunskapsgränser; kunskapsspridning; boundary object;

  Sammanfattning : Syfte – Studien syftade till att undersöka den interna interaktionen i en liten, tillverkande ETO-verksamhets kundorderprocess samt hur boundary object underlättar dess gränsöverskridande interaktion. För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: Vad kännetecknar den gränsöverskridande interaktionen i en liten, tillverkande ETO-verksamhets kundorderprocess? Hur kan boundary object underlätta den gränsöverskridande interaktionen i en liten, tillverkande ETO-verksamhet? Metod – För att uppfylla studiens syfte har en fallstudie genomförts hos Premould AB. LÄS MER

 2. 2. Conceptions of the Swedish Landscape : how these have mediated values and thus influenced landscape protection through the 20th and 21st centuries

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Seger; [2014]
  Nyckelord :landscape; conceptions; Svenska Turistföreningen; Naturskyddsföreningen; Sveriges Hembygdsförbund; Swedish association; landscape protection; landscape value;

  Sammanfattning : How landscapes are conceived affects the way they are treated. Today concepts as sustainable development steer the theoretical discussion towards a holistic approach towards planning and management. LÄS MER

 3. 3. Högstadieskolgårdar : riktlinjer för planering och projektering

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Hanna Seger; [2011]
  Nyckelord :Högstadieskolgårdar; Skolgårdar; Riktlinjer; Ungdomar;

  Sammanfattning : Inga riklinjer från statligt håll finns för Sveriges skolors skolgårdar. De kan vara hur små eller storasom helst och de kan vara hur innehållsrika eller innehållslösa som helst eller inte ens existera.Högstadieskolor är ett relativt outforskat ämne som inte har getts något stort utrymme i forskningom elever och deras skolgårdar. LÄS MER