Sökning: "Hanna Siggeström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Siggeström.

 1. 1. ”Språk består av grammatik” : En kvalitativ studie om svensklärares undervisning och inställning till grammatikundervisning i ämnet svenska på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Siggeström; [2020]
  Nyckelord :Grammar education; upper secondary school; teacher of Swedish; education; teacher cognition.; Grammatikundervisning; gymnasieskolan; svensklärare; undervisning; inställning; teacher cognition.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka svensklärares inställning till grammatikundervisning på gymnasiet samt undersöka vilka arbetssätt de använder sig av. Undersökningen bygger på en kvalitativ ansats i det att ett frågeformulär skickades ut till svensklärare som arbetar på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet som resurs : En analys av uppgifter i läromedel i svenska som andraspråk för gymnasieskolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Siggeström; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; flerspråkighet som resurs; läromedel; uppgiftsformuleringar; svenska som andraspråk; sociokulturella perspektivet.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka om, och i så fall hur, uppgifterna i två läromedel som riktade sig till kursen svenska som andraspråk 1 på gymnasiet uppmuntrade elever att använda sin flerspråkiga resurs. Läromedlen var publicerade efter att den nya läroplanen togs i bruk 2011. LÄS MER