Sökning: "Hanna Sjökvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Sjökvist.

  1. 1. Vilka företag väljer frivillig revision? : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar efterfrågan av frivillig revision sedan avskaffandet av revisionsplikten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Elias Jonsson; Hanna Sjökvist; [2021]
    Nyckelord :frivillig revision; revisionsplikt; intressentmodellen; agentteorin; små aktiebolag; företagskaraktäristikan;

    Sammanfattning : År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre företag i Sverige. Detta innebar att dessa företag fick möjlighet att välja att ha en revisor eller inte. LÄS MER