Sökning: "Hanna Sjösten"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hanna Sjösten.

 1. 1. ATT FÖRLORA SIN ROLL I LIVET En litteraturöversikt om kvinnors erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Selma Berglund; Hanna Sjösten; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akut koronart syndrom; Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad vård; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av behandling för hjärtinfarkt innebär att allt fler av de som insjuknar överlever. Att insjukna i hjärtinfarkt är traumatiskt och överlevnad följs av återhämtningsbehov. Den sekundärpreventiva vården behöver effektiviseras och nå fler för att minska mängden återinsjuknanden. LÄS MER

 2. 2. "Det är inte lika för alla. Det är lika för dom som är engagerade." : En intervjustudie med vårdnadshavare till barn med utländsk bakgrund om deras upplevelser av mottagandeprocessen till grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Gunilla Sidenmark; Hanna Sjösten Young; [2018]
  Nyckelord :föräldrar; utländsk bakgrund; delaktighet; mottagande i grundsärskolan; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Skolans styrdokument påtalar vikten av att vårdnadshavare getts korrekt information samt varit delaktiga i barnets mottagande till grundsärskolan. Dock finns bland skolpersonal ofta en osäkerhet kring i vilken grad föräldrar till barn med utländsk bakgrund verkligen ges möjlighet till detta. LÄS MER

 3. 3. Främmande kapital : Ur tre perspektiv

  Kandidat-uppsats, Handelshögskolan BBS

  Författare :Hanna Bengtsson; Pernilla Sjösten; [2009]
  Nyckelord :riskkapitalbolag; exit; kreditgivare; kreditformer; kassaflöde; nyckeltal;

  Sammanfattning : Idag ägs mer än tusen företag i Sverige av riskkapitalbolag. Vissa anser att riskkapitalbolagen är ute efter att göra snabba pengar, medan andra anser att de arbetar både strategiskt och långsiktigt med de ägda företagen. LÄS MER

 4. 4. Betygsliknande skriftliga omdömen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Sunnegårdh; Anna Sjösten; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ___________________________________________________________________________Syftet med studien är att undersöka hur dagens verksamma lärare för deSyfte:tidigare åldrarna, tar emot och förhåller sig till utbildningsdepartementetsförslag gällande betygsliknande skriftliga omdömen med införande i juli008.Hur arbetar lärarna, som är verksamma i de tidigare åldrarna, idag medHuvudfråga:elevdokumentation och skrivande av IUP? Huruvida förbereder sig skolornainför de betygsliknande skriftliga omdömena, och vilken inställning harlärarna till förslaget?Studien bygger på en enkätundersökning, med avsikten att mäta arbets- ochMetod:förhållningssätt bland ett flertal verksamma lärare i en stadsdel inomStorgöteborg. LÄS MER