Sökning: "Hanna Sjunnesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Sjunnesson.

  1. 1. Språkutvecklande SO-undervisning i de tidigare skolåren- en kvalitativ studie baserad på lärares erfarenheter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Hanna Sjunnesson; Emelie Hansson; [2018]
    Nyckelord :kunskapsutveckling; språkutveckling; SO-undervisning; ämnesundervisning;

    Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka arbetssätt och material lärare använder sig av i SO- undervisningen för att utveckla elevers ämnesspråk och ämneskunskaper, samt vilka effekter lärare menar att dessa arbetssätt har på elevers språk- och kunskapsutveckling. I studien presenteras bland annat det sociokulturella perspektivet på lärande. LÄS MER