Sökning: "Hanna Skog"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Hanna Skog.

 1. 1. Våldsutsatthet och föräldraskap - Hur våld i nära relation påverkar kvinnors föräldraskap, ur anställda på kvinnojourens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Andrea Jakobsson; Hanna Skog; [2020]
  Nyckelord :våld i nära relation; föräldraskap; kvinnojourer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to evaluate how women who have left a violent relationship function in their partnering skills. In order to implement the aim with our study, we conducted seven semi-structured interviews with employees and volunteers from women shelters around Skåne. LÄS MER

 2. 2. Skattning av skogliga variabler genom satellitbilder från Sentinel 2 : Estimation of forest variables using satellite images from Sentinel 2

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Hanna Cavonius Johansson; Jens Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Sentinel-2; Remote sensing; Optimal images; Reflectance; Spectral band; Vegetation index; Forest variables; Sentinel 2; Fjärranalys; Optiska bilder; Reflektans; Spektrala band; Vegetationsindex; Skogliga variabler;

  Sammanfattning : Stora arealer skog behöver övervakas. Att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt är något som skogssektorn efterfrågar. Syftet med studien var att undersöka möjligheten att skatta skogliga variabler med satellitbilder från Sentinel 2. LÄS MER

 3. 3. Förarlösa skogsmaskiner ur ett socialt hållbarhetsperspektiv : nutida uppfattningar om ett framtida tillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Hanna Kankainen; [2019]
  Nyckelord :hållbar utveckling; social hållbarhet; teknikutveckling; automation; konceptuellt ramverk; indikatorsystem; Skogssällskapet; privata skogsägare;

  Sammanfattning : Sveriges ambition är att vara en internationell förebild i genomförandet av Agenda 2030. Ett nationellt mål är att förse landet med biobaserad råvara och att detta ska ske socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. LÄS MER

 4. 4. BO- en historisk och arkitektonisk undersökning av kollektiva boendeforme

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Klara Jonsson; Hanna Skog; [2018]
  Nyckelord :kollektiva lägenheter; kollektivhus; bostadsbrist; bostadsbyggande; flerbostadshus; Gröndal; Stockholm;

  Sammanfattning : Som ett svar på de krav som ställs på dagens bostadsmarknad har kollektivhushybriden BO ritats med ambitionen att skapa en ny typ av hållbart boende. Bostadsmarknaden idag präglas i stor utsträckning av bostadsbrist, vilket uppbringar nya förutsättningar för bostadsbyggandet. LÄS MER

 5. 5. Skogsröta : Olika sätt att identifiera röta på stående träd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Henrik Höckerdal; Hanna Flink; [2018]
  Nyckelord :skogsröta; gran; impulshammare;

  Sammanfattning : Skogsröta är idag orsaken till de största ekonomiska förlusterna förskogsindustrin i Sverige, framförallt när det handlar om gran. Att kunnaidentifiera om ett stående träd är rötskadat eller inte tordes kunna minska deekonomiska förlusterna avsevärt. I projektet har två olika metoder använtsför att kunna identifiera skogsröta. LÄS MER