Sökning: "Hanna Skog"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Hanna Skog.

 1. 1. Karaktärisering av våtmarker med hydrologiska syften och analys av våtmarkers effekt på hydrologin : En studie av anlagda, restaurerade och planerade våtmarker i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Engman; Johanna Kero; Astrid Oleskog; Hanna Pierrau; Julia Tholander; [2020]
  Nyckelord :Anlagda; Restaurerade; Våtmarker; Sverige; Vattenmagasin; Grundvattenbildning; Flödesutjämning;

  Sammanfattning : Detta projekt genomfördes på uppdrag av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, som en mindre del av en större forskningssammanställning om de hydrologiska effekterna av anlagda och restaurerade våtmarker. Syftet med studien var i första hand att se om det gick att karaktärisera svenska våtmarker anlagda eller restaurerade för hydrologiska syften utifrån fem utvalda faktorer; jordart, marktäcke, topografiskt läge i avrinningsområdet, placering i förhållande till tätort och typ av åtgärd. LÄS MER

 2. 2. Våldsutsatthet och föräldraskap - Hur våld i nära relation påverkar kvinnors föräldraskap, ur anställda på kvinnojourens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Andrea Jakobsson; Hanna Skog; [2020]
  Nyckelord :våld i nära relation; föräldraskap; kvinnojourer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to evaluate how women who have left a violent relationship function in their partnering skills. In order to implement the aim with our study, we conducted seven semi-structured interviews with employees and volunteers from women shelters around Skåne. LÄS MER

 3. 3. Analysis of holes in wooden rib panels

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Hanna Bergman; Lina Skog; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The concern for the environment is one of the leading aspects in material choice within theconstruction industry. According to the Swedish National Board of Housing, Building andPlanning (2020) the construction industry is responsible for 19 percent of the total amount ofgreenhouse emissions in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Med naturen som grund : ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Fahlgren Brodin; Hanna Peinert; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; förtätning; Hammarparken; gestaltning; park; grön planering; urban miljö;

  Sammanfattning : Enligt FN ska en hållbar utveckling tillgodose dagens behov utan att det sker på bekostnad av framtida generationer. Dagens ideal är den täta och gröna staden, två kontrasterande värden som ofta innebär motsättningar. LÄS MER

 5. 5. Skattning av skogliga variabler genom satellitbilder från Sentinel 2 : Estimation of forest variables using satellite images from Sentinel 2

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Hanna Cavonius Johansson; Jens Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Sentinel-2; Remote sensing; Optimal images; Reflectance; Spectral band; Vegetation index; Forest variables; Sentinel 2; Fjärranalys; Optiska bilder; Reflektans; Spektrala band; Vegetationsindex; Skogliga variabler;

  Sammanfattning : Stora arealer skog behöver övervakas. Att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt är något som skogssektorn efterfrågar. Syftet med studien var att undersöka möjligheten att skatta skogliga variabler med satellitbilder från Sentinel 2. LÄS MER