Sökning: "Hanna Stenberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Hanna Stenberg.

 1. 1. Hur kan AI användas i bildanalys inom radiologi? : En förklarande litteraturstudie som jämförs med en kvalitativ skuggning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linn Vretlund; Hanna Stenberg; Matilda Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Customer Based Business Development : Strategic Challenges for a Small Research-Based Spin-Off Enterprise

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Författare :Viktor Rognås; Hanna Stenberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The biotechnology industry is one of the fastest growing sectors of the western economy. The biotech industry is helping the world by creating significant societal and economic value in various sectors. However, as a result of the fast development of the biotech industry, the environment is constantly changing and doing so at a high pace. LÄS MER

 3. 3. Delat beslutsfattande inom psykiatrisk heldygnsvård : En jämförelse av patienters och sjuksköterskors uppfattningar av delat beslutsfattande i återhämtningsinriktade insatser

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Stenberg; Karolina Bäck; Joachim Lundström; [2016]
  Nyckelord :Shared decision-making; patient-centered care; participation; recovery; Delaktighet; delat beslutsfattande; personcentrerad vård; återhämtning;

  Sammanfattning : Patientfokuserad vård är ett av sex områden som Socialstyrelsen lyfter fram som viktiga förutsättningar för god vård. Patientfokuserad vård främjar återhämtning och för att stärka patientens delaktighet och medskapande finns modellen ”Delat beslutsfattande”. LÄS MER

 4. 4. I ensamhetens rum : En motivstudie av den skrivande kvinnan, gestaltad i romanerna Ingen mans kvinna, Kärlek i Europa och Grand final i skojarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Hörnberg; [2016]
  Nyckelord :artist novel; gender theory; genre studies; respectability; intersectional theory; gender roles; women writers; Ulla Bjerne; Birgitta Stenberg; Kerstin Ekman; konstnärsroman; genusteori; genreteori; respektabilitet; intersektionellt perspektiv; könsroller; kvinnligt skapande; Ulla Bjerne; Birgitta Stenberg; Kerstin Ekman;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en motivstudie av hur den skrivande kvinnan skildras i romanerna Ingen manskvinna (1919) av Ulla Bjerne, Kärlek i Europa (1981) av Birgitta Stenberg och Grand final i Skojarbranschen (2011) av Kerstin Ekman. Motivet av den skrivande kvinnan och hur hon förhåller sig till sitt skapande utifrån könsnormativa förväntningar, analyseras utifrån ett genusteoretiskt perspektiv med Beverly Skeggs respektabilitetsteori som ramverk. LÄS MER

 5. 5. ”Man jämför inte äpplen med äpplen heller” En intervjustudie om mindre kommuners resursfördelning till grundskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Axelsson; Johanna Stenberg; [2015]
  Nyckelord :Resursfördelning; kommunalt huvudmannaskap; grunds;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte är att belysa hur lokalpolitiker och kommunala tjänstemän i några kommuner med färre än 5 000invånare tolkar och tillämpar de delar av skollagen som rör kommuners resursfördelning och skolanslikvärdighet. Materialet är insamlat från fyra intervjuer med sammanlagt sex respondenter varav en avrespondenterna är lokalpolitiker och de övriga är kommunala tjänstemän. LÄS MER