Sökning: "Hanna Stenvall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hanna Stenvall.

 1. 1. Det är ovant att delta vid organdonation från en avliden donator

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Stenvall; [2019-12-09]
  Nyckelord :Organdonationsprocessen; operationssjuksköterskor; perioperativ vård; upplevelser; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Multi-organ procurement surgery is a current topic of interest and a part of alifesaving organ donation process. The theatre nurses play an important role during suchsurgeries, which often take place with short notice. LÄS MER

 2. 2. Familj på lånad tid - hjälp oss att minnas vår tid tillsammans : Föräldrars erfarenhet av neonatal palliativ vård. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carola Edvardsson; Hanna Stenvall; [2016]
  Nyckelord :Neonatal end-of-life care; parents; experience; family focused care; literature review; Neonatal palliativ vård; föräldrar; erfarenhet; familjefokuserad omvårdnad; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom neonatalvården idag är det ovanligt att barn dör, men när det sker innebär det en i många fall livslång kris för de föräldrar som drabbas. Neonatal palliativ vård omfattar en helhetssyn och fokus på hela familjen, vilket bidrar till att relationer mellan familjen och vårdpersonalen byggs upp. LÄS MER

 3. 3. Det finns ingen anledning att rätta teknik för min egen skull : En studie om lärargiven feedback

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Randal; Anette Stenvall; [2007]
  Nyckelord :feedback; lärare; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka lärargiven feedback till elever under lektioner i ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå. Frågeställningar ● Vilken typ av feedback ges? ● På vilket sätt ges feedbacken? ● Vad är lärarens syfte med feedbacken? Metod I studien används både deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer. LÄS MER