Sökning: "Hanna Stjernström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hanna Stjernström.

 1. 1. Ansvarsutkrävande i en marknadiserad politisk reform - En studie om EU Emissions Trading System

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Stjernström; Natalie Varady; [2019]
  Nyckelord :Ansvarsutkrävande; EU Emissions Trading System; ETS; Marknadsreform; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av en ökande marknadisering har marknadsreformer introducerats i olika offentliga sektorer med syftet att effektivisera med hjälp av marknadsmekanismer. Fram till idag har detta främst skett på nationella nivåer, men det kom att förändras i och med införandet av EU Emissions Trading System (ETS). LÄS MER

 2. 2. Generation Y i arbetslivet - Vilja till framgång eller rädsla för misslyckande : En kvalitativ studie om vad som får unga arbetstagare  att göra ett bra jobb samt hur chefer arbetar för att få de unga arbetstagarna att göra ett bra jobb.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Hanna Stjernström; Lisette Axelsson; [2013]
  Nyckelord :Generation Y; feedback; information; kommunikation; individualister;

  Sammanfattning :  Arbetstagare tillhörande Generation Y tillskrivs ofta olika typer av egenskaper och beteenden, både i media och av forskare inom området. De sägs vara egoistiska, kravställare, frågvisa, individualister och illojala. LÄS MER

 3. 3. Förskollärare resonerar om barns tro på sin förmåga : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om betydelsen av barnets self-efficacy.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Malin Nittborn; Hanna Stjernström; [2011]
  Nyckelord :self-efficacy; förskollärares uppfattning; tro på sin egen förmåga;

  Sammanfattning : BakgrundTeoretisk utgångspunkt och bakgrund beskriver betydelsen av barnets self-efficacy, alltså barnets tro på sin egen förmåga och vilken betydelse den har för barnet i olika sammanhang. Bakgrunden tar även upp pedagogens viktiga roll för hur barnet ser på sig själv och sin för-måga. LÄS MER