Sökning: "Hanna Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden Hanna Svensk.

 1. 1. Villamarknaden under 2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Bräcknell; David Strandqvist; [2021-07-02]
  Nyckelord :Housing market; Sweden; Covid-19;

  Sammanfattning : This paper seeks to explore how the persistent health shock that is covid-19 impacted people’s everyday life as it pertains to short-term consumption and priorities. This is conducted by studying how the housing market in Sweden was affected by the crisis during 2020, more particularly how the house prices were affected in selected municipalities in the metropolitan regions and a region from the north. LÄS MER

 2. 2. Total cost analysis of different delivery methods of plasterboards

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Jansson; Evelina Villgren; [2021]
  Nyckelord :Totalkostnadsanalys; Bygglogistik; Gipsskivor; JIT leverans; Stomskede; Transport;

  Sammanfattning : Totalkostnaden för inköp och leverans av material kan reduceras genom att analysera fler kostnadsposter än endast inköpspriset för materialet. Ett sätt att åstadkomma detta är att tillämpa en totalkostnadsanalys för materialet från inköp till dess att det används i produktionen på byggarbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans för en levande landsbygd : - En fallstudie av Örnsköldsviks kommuns landsbygdsutveckling genom samverkan

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Hanna Bergman; [2021]
  Nyckelord :Flernivåstyrning; Samverkan; Landsbygd; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Flera av Sveriges landsbygder står idag inför stora utmaningar med en minskande befolkning, genom att allt fler väljer att bosätta sig i städer och att befolkningen på landsbygden blir allt äldre. Samtidigt fokuserar samhällsplaneringen idag till stora delar på urbana miljöer och hur vi lyckas planera hållbara städer. LÄS MER

 5. 5. Hybrida missmatchningar i ATAD 2 och dess implementering i svensk rätt - Förenligt med etableringsfriheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Rundh; [2021]
  Nyckelord :ATAD2; Hybrida missmatchningar; Hybrid mismatches; International tax law; Skatterätt; EU; OECD; Etableringsfriheten; Freedom of establishment; Svensk rätt; Inkomstskattelagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In an attempt to prevent tax evasion caused by tax planning through hybrid mismatches that lead to tax bases erosion in countries, the European Commission adopted the directive ATAD 2. Unlike ATAD 1, ATAD 2 aims at different payments, not just interest payments, and third countries, not just member states of the EU. LÄS MER