Sökning: "Hanna Wångdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Wångdahl.

  1. 1. Intresse för inkludering. En kvalitativ studie om intresset för att ha kulturell mångfald bland chefspositioner

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hanna Wångdahl; Melissa Mühlrad; [2022-02-16]
    Nyckelord :kulturell mångfald; rekrytering; managing diversity; kultur; löskoppling;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka intresset för att ha en kulturell mångfald bland chefspositioner inom börsnoterade bolag verksamma i Sverige. Studien belyser hur företag arbetar med kulturell mångfald i praktiken samt hur rekryteringsprocessen kan tänkas påverka huruvida kulturell mångfald inkluderas bland chefspositioner. LÄS MER