Sökning: "Hanna Wahlberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Hanna Wahlberg.

 1. 1. The Afterlife of Clothes

  Master-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Hanna Wahlberg; [2020]
  Nyckelord :consumption production waste textile recycling urban industrial;

  Sammanfattning : The clothes and textiles sold in Sweden is mostly manufactured in countries outside of the EU. The production requires large areas of land and vast amount of water. The environmental impact is big during the production phase in terms of water usage, chemicals and transports. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor - givande eller påfrestande? : En kvalitativ studie om hur anställda upplever det aktivitetsbaserade kontoret och dess implementering.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Arbete och arbetsliv; Linköpings universitet/Arbete och arbetslivLinköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Hanna Örtegren; Ellinor Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat kontor; arbetstillfredsställelse; implementering; individuella behov; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte:Arbetet i ett aktivitetsbaserat kontor innebär både utmaningar och möjligheter. Syftet med studien är därför att undersöka vilka dessa är genom att studera hur ett företag som implementerat konceptet genomförde införandet, vilka effekter konceptet medfört samt huruvida arbetssättet tillgodoser den enskilde medarbetarens behov. LÄS MER

 3. 3. Ansträngningsinkontinens : en källa till maktlöshet eller något som ska accepteras efter graviditet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Hainsalo; Lisa Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :Ansträngningsinkontinens; Fysisk aktivitet; Information; Livskvalité.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ansträngningsinkontinens innebär urinläckage vid fysisk aktivitet och cirka en tredjedel av alla kvinnor som genomgått en graviditet drabbas. Bäckenbottenträning rekommenderas som första behandlingsinsats och det är viktigt med tydliga instruktioner. LÄS MER

 4. 4. Folkbibliotekens verksamheter och roller : En kvalitativ innehållsanalys av kommunala biblioteksplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Wahlberg; Hanna Nykvist; [2017]
  Nyckelord :Folkbibliotek; verksamheter; biblioteksplaner; roller;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to achieve new knowledge about how the public library roles and activities are described in the municipal library plans. Activities in these public libraries are varied and research about what should be included in these library plans are limited. LÄS MER

 5. 5. Det ena könet : en diskursanalys av planeringens syn på tjejer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hanna Wahlberg; Alva Zalar; [2016]
  Nyckelord :kön; genus; offentliga rum; stadsplanering; fysisk planering; jämställdhet; normativitet;

  Sammanfattning : Många skulle nog mena att det är självklart att vi ska arbeta för jämställdhet, både inompolitiken och inom den fysiska planeringen. Det “självklara jämställdhetsprojektet” äromöjligt att tacka nej till eftersom det utgår från grundprincipen om alla människors likavärde. LÄS MER