Sökning: "Hanna Westberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Hanna Westberg.

 1. 1. Samverkan – en rakare väg mot målet? En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser i samverkansprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sebastian Larsson; Hanna Westberg; [2019-03-13]
  Nyckelord :Samverkan; interprofessionell; interorganisatorisk; socialsekreterare; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka upplevelser och erfarenheter av samverkansprocesser bland socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. En premiss till studien är att socialsekreterarens uppdrag är mångsidigt och komplext och att deras upplevelser av samverkan inom människobehandlande organisationer därmed är intressant att utforska. LÄS MER

 2. 2. Landsbygd och stadsmiljö : Förskollärares arbete med miljöfrågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Hanna Westberg; [2018]
  Nyckelord :Country-side; city; environmental issues; preschool teachers; Landsbygd; stad; miljöfrågor; förskollärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to visualize similarities and differences in how preschool teachers work with environmental issues at preschools in country-sides and cities. I want to examine in what way preschool teachers experience and interest effect their environmental work. LÄS MER

 3. 3. Den manliga bibliotekarien : Upplevelser av att arbeta inom ett kvinnointensivt yrke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elin Axelsson; Alexandra Löfgren; [2016]
  Nyckelord :Manliga bibliotekarier; folkbibliotek; kön; genus; könsfördelning;

  Sammanfattning : The main focus in this bachelor thesis is directed at the male librarian. Our purpose is to investigate how male librarians experience working in a female dominated profession. We do this by interviewing six male librarians at two public libraries in the south of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Flickigt och oseriöst eller sexistiskt? : En retorisk analys av Final Fantasy X-2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Zippy Brandt; [2013]
  Nyckelord :Retorik; Ethos; Logos; Pathos; Tv-spel; Final Fantasy; Flickighet; Henrik Westberg; Nakamura Rika; Hanna Wirman; Laura Mulvey;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Svåra samtal : En studie av fyra ledares upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Westberg; [2012]
  Nyckelord :Svåra samtal – Ledare – Medarbetare – Kommunikation – Upplevelse – Känsla – Erfarenhet – Mångfacetterat;

  Sammanfattning : Språket och människans förmåga att kommunicera har sedan urminnes tider format hur olika situationer och kontexter utvecklats samt hur individerna som existerar i dessa situationer påverkats. Både det verbala och icke-verbala språket har inverkan på hur individen mottar, tolkar och förstår den information som presenteras för dem. LÄS MER