Sökning: "Hanna Wilner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Wilner.

  1. 1. "Det känns hemskt att jag inte kan hjälpa dem mer" : – Om sjuksköterskors omvårdnad av patienter i livets slutskede inom akutvården

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Malin Aversten; Hanna Wilner; [2012]
    Nyckelord :nurse; acute care; nursing; end of life; sjuksköterska; akutvård; omvårdnad; livets slutskede;

    Sammanfattning : Bakgrund: Från internationell forskning framkommer att det finns kunskap om hur sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar inom akutvården upplever omvårdnaden av patienter i livets slutskede. Dock finns sparsamt med forskning inom detta område i en svensk kontext. LÄS MER