Sökning: "Hanna Zweigbergk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna Zweigbergk.

  1. 1. Mikrokändisar på Instagram : En analys av fyra mikrokändisars självpresentation och strategier

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Elina Vivungi; Hanna von Zweigbergk; [2017]
    Nyckelord :Mikrokändisar; Instagram; självpresentation; attention economy; netnografi; semiotik;

    Sammanfattning : Den här studien undersöker hur mikrokändisar presenterar sig själva på Instagram och vilka strategier för hur dessa mikrokändisar använder Instagram som är synliga. Studien analyserar bilder som publicerats av fyra svenska mikrokändisar under en månads tid. LÄS MER