Sökning: "Hanna-Lena Sjöberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna-Lena Sjöberg.

  1. 1. Utvecklingsmöjligheter i svenskämnet på yrkesförberedande program

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Malena Björner; Hanna-Lena Sjöberg; [2008]
    Nyckelord :utmaningar; utvecklingsmöjligheter; betygsnivå; prestationer; yrkesförberedande program; förväntningar;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka elevers och lärares uppfattning om elevers utvecklingsmöjligheter på de yrkesförberedande programmen, och om svensklärarna på dessa program anser att deras arbetssätt främjar och utmanar eleverna till högre betyg i svenskämnet. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där vi använder oss av två olika datainsamlingsmetoder, enkäter och intervjuer. LÄS MER