Sökning: "Hanna-Melina Stöckemann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna-Melina Stöckemann.

  1. 1. Kvinnors upplevelse av hemabort : En kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Johanna Tibblin-Bergmark; Hanna-Melina Stöckemann; [2023]
    Nyckelord :Hemabort; Information; Kvinnocentrerad vård; trygghet; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: När en kvinna genomgår en abort kan hon uppleva smärta, ångest och rädsla. Detta kan minskas genom hög närvaro av vårdpersonal samt rådgivning och ett gott omhändertagande. Genom vårdpersonalens närvaro under abortförfarandet kan en trygg vård skapas för kvinnan. LÄS MER