Sökning: "Hanna-olivia Knuuttila"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna-olivia Knuuttila.

  1. 1. Miljöterapi : En utvärdering enligt Critical incident-metoden

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbeteÖrebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Nathalie Björklund; Hanna-Olivia Knuuttila; [2011]
    Nyckelord :social work; critical incident; youths; teenagers; out-of-homecare; milieu therapy; institution.; critical incident; kritiska händelser; institution; ungdomar; miljöterapi; HVB-hem; kritisk granskning; socialt arbete.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utvärdera ett HVB-hem vilket bedriver miljö- och individualte-rapeutisk behandling av ungdomar i åldrarna 16-19 år. Vidare syftar studien till att utvärdera verksamhetens arbetssätt vid kritiska händelser enligt critical incident-metoden. LÄS MER