Sökning: "Hannah Alexandersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hannah Alexandersson.

  1. 1. Förskolebarns möjlighet till fysisk aktivitet inomhus : En kvalitativ studie om förskolepedagogers uppfattningar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Hannah Allert; Anne-Merethe Lund; [2017]
    Nyckelord :preschool; physical activity; movement; motor skills; phenomenography;

    Sammanfattning : Swedish children are growing up in an increasingly physically inactive society, even though research shows the positive effects of physical activity (Wikland 2013, p. 40). LÄS MER