Sökning: "Hannah Björnerhag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hannah Björnerhag.

  1. 1. Internprissättningens påverkan på styrningen - En fallstudie om hur internpriser tillämpas i en stor svensk koncern

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hannah Björnerhag; Alexandra Hellberg Rådén; [2020-07-09]
    Nyckelord :Internprissättning; transfer pricing; styrning; levers of control; OECD; armlängdsprincipen;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den allt mer växande gränshandeln inom multinationella företaghar lett till komplexa frågor för världens skattemyndigheter och internationella regleringarsom implementerats i flertalet länder, vilka företag behöver ta hänsyn till. Dennaskatterelaterade aspekt har blivit allt viktigare när det gäller internprissättning och har tvingatföretag att ändra sin styrning för att fungera med regleringarna. LÄS MER