Sökning: "Hannah Dage"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hannah Dage.

  1. 1. Faktorer för långsiktiga relationer med hyresgäster : En jämförande studie mellan kommunala och privata bostadsföretag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Hannah Dage; Sandra Slydal Thomassen; [2015]
    Nyckelord :Commitment; trust; customer satisfaction; long-term relationships; Engagemang; förtroende; kundnöjdhet; långsiktiga relationer;

    Sammanfattning : Titel: Faktorer för långsiktiga relationer med hyresgäster - En jämförande studie mellan kommunala och privata bostadsföretag Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi Författare: Hannah Dage, Sandra Slydal Thomassen Handledare: Akmal Hyder Datum: 2015 - Maj Syfte: Syftet med studien är att jämföra kommunala och privata bostadsföretag i deras arbete med förtroende, engagemang och kundnöjdhet för att skapa långsiktiga relationer med hyresgäster. Metod: Studien har omfattat en kvalitativ metod. LÄS MER