Sökning: "Hannah Lindgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hannah Lindgren.

 1. 1. BLACK LIVES MATTER Krossade rutor eller fredliga demonstrationer? - En kvantitativ innehållsanalys av svenska nyhetstidningars porträttering av Black Lives Matter och demonstrationerna till stöd för rörelsen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnéa Hjortstam; Hannah Lindgren; [2021-03-04]
  Nyckelord :Black lives matter; gestaltningsteorin; protestparadigm; nyhetsvärdering; nyhetstidningar; Black lives matter; framing; protest paradigm; news values; portrayal; news papers;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how five Swedish newspapers portrayed the Black LivesMatter (BLM) movement and supporting demonstrations during a time period between May 25th and June 14th, 2020.The theory of framing, how people’s perception of a subject is affected by the media portrayal, is themotivation behind this study. LÄS MER

 2. 2. Hela världen på sina axlar : En studie av vokalistens position i ensemble

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan; Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Frida Haglund; Hannah Lindgren; [2013]
  Nyckelord :singer; expectations; sång; sångare; föräntningar;

  Sammanfattning : Denna studie visar att vokalisten tycks befinna sig i en mångsidig och inte helt okomplicerad position i ensemble. En position som präglas av såväl musikaliska som sceniska förväntningar, men även av en stark och ofrånkomlig koppling till kroppen. LÄS MER

 3. 3. Amiralitetsparken Karlskrona

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Torkel Lindgren; [2008]
  Nyckelord :amiralitetsparken; offentlighet; offentligt rum; gestaltning; arendt; habermas; daniaparken; sjöstadsparterren; samtida svenska parker; korvkiosk; ljuspelare; torg; entré; marinbas; vatten; klockstapeln;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatarbete är att studera begreppen offentlighet och det offentliga rummet. Med hjälp av inventering på plats samt litteraturstudier analyseras en offentlig plats, Amiralitetsparken i Karlskrona. LÄS MER