Sökning: "Hannah Malmback"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hannah Malmback.

  1. 1. MASKINER TAR ÖVER MÄNNISKANS JOBB SOM BESLUTSFATTARE? En kvalitativ studie om algoritmisering och automatiserat beslutsfattande

    Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Hannah Malmback; Annika Westerlund; [2019-08-07]
    Nyckelord :automatiserat beslutsfattande; subjektiv bedömning; algoritmisering; bias; tyst kunskap;

    Sammanfattning : The following study examined the experience of automated decision making in thepublic sector in Sweden. This was done by highlighting their view on the subjectand by looking into cognitive theories of man as a decision maker, with regard topotential biases and tacit knowledge. LÄS MER