Sökning: "Hannah Stutzinsky"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hannah Stutzinsky.

  1. 1. Arbetskraft från tredje land: Effekter på den svenska arbetsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Emma Hansson; Hannah Stutzinsky; [2021-07-13]
    Nyckelord :Arbetskraftsinvandring; Arbetslöshet; Arbetstillstånd; BRP; OLS med fixed effect;

    Sammanfattning : Non-European labour migration has become a regularly discussed political issue, portrayed variously as a threat or a benefit for the domestic labour market. Since 2008, Sweden has had the most liberal labour migration policy within the OECD. LÄS MER