Sökning: "Hannah Utbult"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hannah Utbult.

  1. 1. En kvalitativ studie gällande de ledarstilar som manliga respektive kvinnliga ledare utövar inom svensk offentlig sektor

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Dragana Klempic; Hannah Utbult; [2022-02-16]
    Nyckelord :leadership; gender; men; women; management; middle management; public sector; leaders; leadership styles;

    Sammanfattning : .... LÄS MER