Sökning: "Hanne Edrud Mattsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanne Edrud Mattsson.

  1. 1. Vittnesförhör och bevisvärdering ur ett beteendevetenskapligt och psykologiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Hanne Edrud Mattsson; [2018]
    Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Vittnespsykologi; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Interrogation has a central place in the administration of justice. During the preliminary investigation the interrogation is used to move the case forward and during the main hearing the questioning acts as evidence. LÄS MER