Sökning: "Hannes Schultz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hannes Schultz.

  1. 1. Sponsring är inte välgörenhet : En studie kring relationen mellan en svensk idrottsklubb och dess sponsorer

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl Andersson; Hannes Schultz; [2018]
    Nyckelord :relationer; sponsring; engagemang; exponering; associering; Örebro;

    Sammanfattning : Sponsring är ett verktyg för marknadsföring och kommunikation. Som företeelse har sponsringens utveckling dokumenterats och forskats kring. Vad som emellertid inte är lika utforskat, är vad relationen mellan en svensk fotbollsklubb och dess sponsrande organisationer har för betydelse. LÄS MER