Sökning: "Hans Öjemark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans Öjemark.

  1. 1. Säkra och juridiskt bindande elektroniska betalningstransaktioner över Internet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Erik Wallgren; [1998]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar elektroniska transaktioner, i huvudsak betalningar över Internet med tonvikt på säkerhet. Vidare behandlas också frågor kring vilka kriterier en betalningstransaktion bör uppfylla för att anses juridiskt bindande. LÄS MER