Sökning: "Hans Bolin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans Bolin.

  1. 1. Formativ bedömning i matematik

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Rebecka Bolin; [2019-03-11]
    Nyckelord :Formativ bedömning; matematik; återkoppling; lärandemål; självbedömning; kamratbedömning.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning. Frågeställningen som studien besvarar är “Vilka strategier använder grundskollärare när de arbetar med formativ bedömning i en matematikundervisning?”. LÄS MER