Sökning: "Hans Edlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans Edlund.

  1. 1. Generation Y – Dagens och framtidens medarbetare : En kvalitativ studie om hur Generation Y upplever styrmedel

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hans Edlund; Klara Mazur; [2016]
    Nyckelord :Ekonomistyrning; Generation Y; Ledarskap; Styrmedel; Egenskaper; Uppfattning;

    Sammanfattning : Problemformulering: Arbetsmarknaden präglas idag av ett påtagligt generationsskifte, när personer födda på 80- och 90-talet med utmärkande egenskaper successivt kommer ta en större roll i arbetslivet. Personernas egenskaper kan komma att påverka hur de upplever olika styrmedel vilket ökar behovet för organisationer att förstå dessa för att kunna anpassa sin styrning. LÄS MER