Sökning: "Hans Henry"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Hans Henry.

 1. 1. Anpassning av kommunikationsstrategi under pandemi : En kvalitativ studie om hur restaurangbranschen anpassat sin kommunikationsstrategi under spridningen av coronaviruset

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Henry Forsman; Julia Weideborn; [2020]
  Nyckelord :Kris; Kommunikation; Kommunikationsstrategi; Varumärke; Sociala medier; Budskap; Frekvens; Word of mouth;

  Sammanfattning : Titel: Anpassning av kommunikationsstrategi under pandemi Författare: Henry Forsman och Julia Weideborn Handledare: Hans Allmér Examinator: Kaisa Lund Kurs: 2FE77E - Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat), 15 högskolepoäng, Linnéuniversitetet, vårterminen 2020. Problemformulering: Spridningen av coronaviruset har försatt samhället i en prekär sits för bedrivande av restaurangverksamhet. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ undersökning av Luftstridsskolans verksamhetsledning och organisation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Johannes Ignberg; Tomas Siverstig; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att skapa förståelse genom att tydliggöra hur chefer på enhets- och flottiljstabsnivå uppfattar LSS verksamhetsledningsmetod. Vidare avsågs det även åskådliggöras hur cheferna uppfattar organisationsstrukturen. Uppsatsen genomfördes som en hermeneutisk kvalitativ undersökning med en induktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Gribshunden (1495) : En jämförande studie av samtida skeppsavbildningar

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Ellen Ingers; [2017]
  Nyckelord :The Griffon-hound; Mary Rose; Lomelinna; end castle; fore castle; wreck; carvel; carrack; ship; artwork; Arkeologi; Marinarkeologi; Historisk arkeologi; Bildanalys; Triangulering; Örlogsskepp; Skeppskonstruktion; Skeppsbyggnad; 1400-tal; 1500-tal; Medeltid; Gribshunden; Henry Grace a Dieu; Santa Maria; Mataróskeppet; Skeppsristning; Kyrkomålning; Väggmålning; Sandro Botticelli; Vittore Carpaccio; Kopparstick; Santa Catarina do monte Sinai; Hans Holbein; Pieter brughel; Karrack; Kravel; Nao; Kastell;

  Sammanfattning : The aim of the MA thesis is to discuss and analyse different illustrations, paintings, carvings in wood and stone and woodcuts of ships of the new kind (Carrack, carvels), from the 15th century to the middle of the 16th century, and compare them to the Griffon-hound ship, and to understand how they have evolved. The ships of the time had large stern and end castles, three to four masts, and where built for the war tactic of boarding. LÄS MER

 4. 4. "Verkligheten, som obarmhärtigt bröt ned hans konstruktioner” : En studie av Henry Parlands roman Sönder.

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Carlo Olsson Nyhammar; [2017]
  Nyckelord :Henry Parland; Sara Ahmed; Karen Barad; Orientation; Intra-action; Phenomenology; Henry Parland; Sara Ahmed; Karen Barad; Orientering; Fenomenologi; Intra-aktion;

  Sammanfattning : In this thesis the aim is to examine how objects matter with regards to orientation in the work To Pieces written by the Finnish author Henry Parland. The question posed by Sara Ahmed in Queer Phenomenology becomes the starting point of this work. LÄS MER

 5. 5. SMALL BUSINESS PROBLEMS IN NIGERIA : A COMPARISON WITH SWEDEN

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Henry Emeka Etumeahu Chinedu Christian Okekeke & Ukwandu Chinedu Kingsley; [2009]
  Nyckelord :Small business enterprises; business growth and development; developing countries; small business policies.;

  Sammanfattning : The study aimed to identify the problems that are associated with starting and running small business enterprise in Nigeria, in comparison with Swedish small business enterprises and determine the ranking of these problems. In caring out the study, a qualitative research method was used. LÄS MER