Sökning: "Hans Kenne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans Kenne.

  1. 1. Metoder för förvaltning av gröna bostadsrättshus : - En undersökning ur ett kontraktsteoretiskt perspektiv

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Erika Kenne; [2013]
    Nyckelord :Property management; contractual theory; green buildings; Fastighetsförvaltning; gröna hus; auktorisation; förvaltningsansvar; kontraktsteori;

    Sammanfattning : I Sverige idag byggs alltfler gröna bostadsrättshus. Detta ökar kravet på tekniskt kunnandehos bostadsrättsföreningen för att kunna underhålla och förvalta de tekniska komponenterna ifastigheten. För att möta det ökade kravet krävs det en förändring av fastighetsförvaltningensom den ser ut idag. LÄS MER