Sökning: "Hans Palo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans Palo.

  1. 1. Implementering av förändring : En fallstudie om att hantera förändring i offentlig sektor

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Frida Andersson; Anna Johansson; Madeleine Palo; [2018]
    Nyckelord :Change process; strategy; employee; leadership; organizational change; resistance; implementation of change.; Planerad förändring; strategi; medarbetare; ledarskap; organisationsförändring; motstånd; implementering av förändring.;

    Sammanfattning : Titel: Implementering av förändring - En fallstudie om att hantera förändring i offentlig sektor. Författare: Frida Andersson, Anna Johansson & Madeleine Palo.Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan. Program: Human Resource Management. LÄS MER