Sökning: "Hans Peter Thomas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans Peter Thomas.

  1. 1. Peter Halldorfs spiritualitet som den speglas i hans egna böcker : Utveckling, influenser och förändring

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Björne Erixon; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This study is a historical investigation of the Christian spirituality of a Swedish Pentecostal author, pastor and Retreat leader, Peter Halldorf. His books from 1984 to 2019 were investigated, using three categories; doctrines (beliefs), practices and affections. LÄS MER