Sökning: "Hans Ring"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hans Ring.

 1. 1. Reproducing ICT4D Tanzania to a Rwandan District

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Biniam Mekonnen; [2012]
  Nyckelord :healthcare; ICT4RD Tanzania; ICT4RD Rwanda; AGLARBRI; infrastructure and; vård; ICT4RD Tanzania; ICT4RD Rwanda; AGLARBRI; infrastruktur och applikationer reproducerbarhet;

  Sammanfattning : ICT based health care policies in developing countries must be targeted at the poorest most rural member of the population where there is demand but little or no supply of health care. This is achieved through ICT4RD program which mainly focus on provisioning of ICT access to rural areas. LÄS MER

 2. 2. Oscar Wildes porträtt : En receptionsanalys av Oscar Wildes Dorian Grays porträtt i svensk press.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Minna Schwan; [2011]
  Nyckelord :Reception; Oscar Wilde; Dorian Grays porträtt; dagspress; arbetarpress; Brand; Fredrik Ström; Social-Demokraten; Oscar Levertin; Svenska Dagbladet; Jacobine Ring; Nya Dagligt Allehanda; Sven Söderman; Stockholms Dagblad;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka recensionerna av Oscar Wildes Dorian Grays porträtt i svenska dagstidningar under utgivningsåret av den svenska översättningen (1905). Utöver att dagspressens artiklar analyseras, ges en djupare inblick av Wildes mottagande genom en undersökning av andra artiklar om Wilde år 1905, av arbetarpressens mottagande och Uppsala Universitetsbiblioteks intag av boken. LÄS MER

 3. 3. Manligt och Kvinnligt – En studie av livsstilsmagasinens omslag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Jenny Ring; [2010]
  Nyckelord :Glamour; King Magazine; genus; stereotyper; hegemonisk maskulitet; retorik;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras de två tidningarna Glamour och King Magazine för att se till hurgenusrepresentationen syns på dess omslag och om det finns några eventuella likheter ochskillnader mellan en tidning riktad till kvinnor (Glamour) och en tidning riktad till män(King).Syftet med analysen är att se till de olika budskapen för genusrepresentation samtidigt somsyftet är att undersöka de olika stereotyper som finns kring män och kvinnor i dagenssamhälle och jämföra dessa mot omslagen för tidningarna. LÄS MER

 4. 4. Är karaktärsämnet det enda viktiga på de yrkesförberedande programmen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hans Gustavsson; Inga-Karin Johansson; [2008]
  Nyckelord :elever; karaktärsämne; kärnämne; lärare; motivation; yrkesförberedande program; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att lyfta fram ämnesintegreringens positiva möjligheter för att få ele-verna mer motiverade i kärnämnena. Med hjälp av intervjuer med kärnämneslärare, karaktärs-ämneslärare, resurslärare och skolledare samt enkätundersökningar med elever på gymnasie-skolor som har yrkesförberedande program har vi försökt att komma fram till gemensamma metoder som skulle kunna öka ämnesintegrering och därigenom ge eleverna ökad motivation och förståelse för att kärnämnena är lika viktiga som karaktärsämnena. LÄS MER

 5. 5. Ungdomsvård i Skottland : en kritisk granskning av ett ungdomshem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Amelie Andersson; Madelene Ring; [2006]
  Nyckelord :Ungdomsvård; Ungdomshem; Institutionsvård;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på empiriskt material, en deltagande observation på ett skotskt ungdomshem som vi skrev ned i en fallbeskrivning. Syftet har varit att göra en kritisk analys av detta ungdomshem utifrån en del kritik som teoretiker har riktat mot institutionsvård/institutioner. Vi ville se om kritiken är befogad eller ej i detta fall. LÄS MER