Sökning: "Hans-Erik Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans-Erik Karlsson.

  1. 1. Kontroll av intern kontroll - en jämförelse av små och stora kommuner

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

    Författare :Hans-Erik Karlsson; Jonas Svensson; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Enligt lag skall kommunala nämnder själva bedriva intern kontroll någon exakt definition av vad intern kontroll ges inte i lagen.I uppsatsen tar vi fasta på att det enligt en internationell modell som heter COSO behövs en fastställd plan för att man ska kunna utföra och följa upp kontrollen. LÄS MER