Sökning: "Hantera ilska våld"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Hantera ilska våld.

 1. 1. Mentala påfrestningar i arbetet med våldsutsatta kvinnor : En kvalitativ studie om upplevelser av att arbeta med våldsutsatta kvinnor inom kvinnojouren

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anton Hedbern; Sofie Sjölund; [2018]
  Nyckelord :kvinnojour; mäns våld mot kvinnor; mentala påfrestningar; sekundär traumatisering; copingstrategier;

  Sammanfattning : I Sverige utförs en stor del av arbetet med våldsutsatta kvinnor av personer som arbetar på olika kvinnojourer. Detta arbete innefattar främst att tillhandahålla stödjande samtal till de våldsutsatta kvinnorna, som ofta kan lida av posttraumatiskt stressyndrom till följd av våldet. LÄS MER

 2. 2. ”För mig var det nödvändigt att bli förbannad” : Om ilskan som kraft för våldsutsatta kvinnor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Marie Sörensen; [2013]
  Nyckelord :Våldsutsatta kvinnor; affekt; ilska; separation; psykoterapi;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie intervjuades tre kvinnor som lämnat relationer där de utsattes förvåld. Syftet med studien var att få en fördjupad kunskap kring kvinnornas känslomässigaprocess kring relationen där de utsatts för våld med fokus på ilskan. LÄS MER

 3. 3. ”Jag har blivit en lugn kille..” : Upplevelser av Aggression Replacement Training

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anette Lennborg; Katarina Zuber; [2008]
  Nyckelord :ART; Aggression; utagerande beteende; ungdomar; upplevelser;

  Sammanfattning : Ungdomars aggression kan få negativa konsekvenser både för dem själva och för omgivningen genom olika former av destruktivt och störande beteende. Det behöver inte vara våld och hot utan även mobbing, snatteri och skolk. LÄS MER

 4. 4. Hot och Våld i somatisk vård

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Båth; Marita Nilsson; [2007]
  Nyckelord :aggression; arbetsplats; hot; sjuksköterskor; våld; vårdpersonal; aggression; nursing; staff; threats; violence; workplace;

  Sammanfattning : Våldet i samhället ökar. Detta våld sprider sig in på våra arbetsplatser så även inom hälso- och sjukvården. Sjukvårdpersonalen är utbildad i att vårda patienten utifrån omvårdnadsforskning och vetenskapliga medicinska rön. Verbala och fysiska aggressioner kan försvåra omhändertagandet. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relationer : Vad finns det för hjälp för männen som slår sina kvinnor?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Martin Carlsson; Henrik Hanson; [2006]
  Nyckelord :Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Att det finns män som slår och kränker sina kvinnor som de lever ihop med är ett faktum. Denna handling känns främmande för de allra flesta i vårt samhälle. Men det finns män som inte vet hur de skall hantera sin ilska och frustration som de bär på. LÄS MER