Sökning: "Harald Westerlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Harald Westerlund.

  1. 1. Att stå på barrikaderna och spika upp manifestet : En tolkande fenomenologisk studie om yrkesrollen som fritidspedagog

    M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Maria Westerlund; Harald Sköldvall; [2019]
    Nyckelord :Fritidspedagog; yrkesroll; yrkesuppdrag; IPA tolkande fenomenologisk analys ; fritidshem;

    Sammanfattning : Syftet med här studien är att undersöka hur fritidspedagoger tolkar sin yrkesroll och samtidigt uppfattar sitt yrkesuppdrag. Metoden som har använts är tolkande fenomenologisk analys, förkortat IPA. Genom denna metodansats har kvalitativa intervjuer genomförts med fritidspedagoger på olika skolor i en större stad i Sverige. LÄS MER