Sökning: "Harry Collins"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Harry Collins.

 1. 1. Artificial Intelligence: The implications of current technological developments for Harry Collins epistemological theory and his critique of the possibilities of a general AI.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Marita Isaksson; [2018-10-29]
  Nyckelord :Harry Collins; artificial intelligence; epistemology;

  Sammanfattning : Social constructivism and Harry Collins epistemological theory put focus on the sociology ofscientific knowledge, scientific practice and the nature of expertise. From his theory, inspired byLudwig Wittgenstein’s ‘forms of life’ and David Bloor’s strong programme, Collins has from thenineties until today argued against the possibilities of creating a general artificial intelligence, whichcan be compared with any cognitive functions that a human accommodates. LÄS MER

 2. 2. När hjälp blir stjälp! Vilken kunskap finns till hands för att hantera situationen? : en kvalitativ intervjustudie om avvikandeträning vid behandling på institution

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Martin Wallén; [2017]
  Nyckelord :Deviancy training; Tacit knowledge; Explicit knowledge; Single-loop learning; Residential care; Avvikandeträning; Tyst kunskap; Uttalad kunskap; Single-loop learning; Institutionsbehandling;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 1800-talet har skadliga effekter som kan uppstå när ungdomar ska behandlas för normbrytande beteende på institution diskuterats och problematiserats. Det finns alltid en riska att den intervention som används förvärrar och/eller skapar nya normbrytande beteenden för ungdomarna. LÄS MER