Sökning: "Harry Lahtinen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Harry Lahtinen.

  1. 1. "Man måste tala med händer och fötter" : En kvalitativ intervjustudie om hur sfi-elever upplever språkinlärning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Harry Lahtinen; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur elever inom sfi upplever den egna språkinlärningen i samband med utbildningstiden på sfi. Frågeställningen är följande: Vilka faktorer påverkar elevernas språkinlärning i svenska som andraspråk i skolan samt under fritiden enligt dem själva? Studien använde kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER