Sökning: "Hayat Abdu"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hayat Abdu.

 1. 1. ”Fröken! kan du hjälpa mig att ta ner den där leksaken?” : Förskolepersonals beskrivning på om de utformar förskolans inomhusmiljö samt barns materialtillgång utifrån barns förutsättningar och behov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hayat Abdu; Martina Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Jämlikhet; delaktighet; inflytande; miljö; material; artefakter;

  Sammanfattning : Förskolans verksamhet är barns arena där alla barn har rätt att på ett jämlikt sätt främjas i deras utveckling och lärande. Studiens syfte är att undersöka om och hur förskolepersonal utformar förskolans inomhusmiljö samt barns materialtillgång utifrån alla barns förutsättningar och behov. LÄS MER

 2. 2. Vilka ungdomar är det som tar SMS-lån och varför?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Hayat Abdu; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SMS-lån är ett samhällsproblem där olika aktörer är inblandade. Utifrån treforskningsmetoder; kvantitativ- och kvalitativ undersökning samt innehållsanalys av tidningsartiklarna, har synsättet på fenomenet vidgats. Undersökningspopulationen som består av unga SMS-låntagare mellan 18-25 år, var en väldigt svår grupp att nå. LÄS MER