Sökning: "Healthcare system"

Visar resultat 1 - 5 av 1349 uppsatser innehållade orden Healthcare system.

 1. 1. Electronic Health Records System’s Routinization: Exploring healthcare workers’ experiences in a Chinese Public Hospital

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Yuhu Feng; Yiping Xu; [2024]
  Nyckelord :Electronic Health Records; Information Systems; Adaptive Structuration Theory; Healthcare; China; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study investigates the routinization of Electronic Health Records (EHR) systems in a Chinese hospital setting, focusing on Yangzhou University Hospital. Utilizing Adaptive Structuration Theory (AST), the research explores the complex interplay between technolo-gy, human agency, and organizational structures in the context of EHR implementation. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser av den palliativa vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Clara Zwiefelhofer; [2024]
  Nyckelord :Communication; experiences; family caregiver; palliative care; relatives.; Anhörig; familjevårdgivare; kommunikation; palliativ vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige dör 90,000 individer årligen varav cirka 80% bedöms vara i behov av palliativ vård. Patientgrupperna med störst behov av palliativ vård är bland annat cancerpatienter, demenssjuka och hjärt- och kärlsjuka personer. LÄS MER

 3. 3. Mödrars erfarenheter av vården vid postpartumdepression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Leijon; Sara Persson; [2024]
  Nyckelord :Care; experience; mothers; postpartumdepression; Erfarenhet; mödrar; postpartumdepression; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är en diagnos som uppkommer inom de första 6 veckorna efter en förlossning. PPD är en av de vanligaste komplikationerna under postpartumperioden med en prevalens på 10–15%. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter vid omvårdnad av patienter med självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Agnes Ekman; Andreas Nyqvist Stefani; [2024]
  Nyckelord :Self-injurious behaviour; Nursing; Nursing care; Therapeutic relationship; Attitudes; Nurses attitudes; Stigmatization; Communication; ​​Självskadebeteende; Omvårdnad; Vårdrelation; Attityder; Sjuksköterskors attityder; Stigmatisering; Kommunikation​;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende kopplas ofta ihop med psykiatriska tillstånd så som depression och ångestsyndrom och en vanlig uppfattning är att syftet med beteendet är suicidalt. Självskada används ofta som en strategi för att reglera negativa känslor. LÄS MER

 5. 5. Station-level demand prediction in bike-sharing systems through machine learning and deep learning methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Nikolaos Staikos; [2024]
  Nyckelord :Physical Geography; Ecosystem Analysis; Bike-sharing demand; Machine learning; Deep learning; Spatial regression; Graph Convolutional Neural Network; Multiple Linear Regression; Multilayer Perceptron Regressor; Support Vector Machine; Random Forest Regressor; Urban environment; Micro-mobility; Station planning; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Public Bike-Sharing systems have been employed in many cities around the globe. Shared bikes are an efficient and convenient means of transportation in advanced societies. Nonetheless, station planning and local bike-sharing network effectiveness can be challenging. LÄS MER