Sökning: "Healthy Workplace"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Healthy Workplace.

 1. 1. Hälsosamma arbetsplatser – En systematisk litteraturöversikt med ett folkhälsovetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Erica Hjortskog; [2018-06-07]
  Nyckelord :Hälsosam arbetsplats; Arbetsrelaterad hälsa; Hälsopromotion; Arbetsmiljö; Folkhälsa; Healthy Workplace; Work-related Health; Health Promotion; Work Environment; Public Health;

  Sammanfattning : Background: The workplace is of major importance to the health and well-being of workers and also to public health. Therefore, it is important to increase knowledge about healthy workplaces, which are not so well researched.Purpose: To investigate how healthy workplaces can be created. LÄS MER

 2. 2. Lösningsfokuserat arbetssätt : En kvalitativ studie om hur chefer i offentlig sektor använder lösningsfokuserat arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Holmgren; [2018]
  Nyckelord :Co-creation; health promotion; health-promoting leadership; solution-focused brief therapy; solution-focused leadership; participation; Delaktighet; hälsofrämjande arbete; hälsofrämjande ledarskap; lösningsfokuserat arbetssätt; lösningsfokuserat ledarskap; samskapande.;

  Sammanfattning : Studien ämnade att undersöka området för lösningsfokuserat arbetssätt. Lösningsfokuserat arbetssätt handlar om att skifta fokus från problem till att istället fokusera på lösningar. Tidigare har arbetssättet främst initierats i klientsamtal men idag är det även förekommande inom ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Kommersiellt byggande i trä : En undersökning av trä som stomval i kontorsbyggnader

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Oskar Enokson; Emil Holm; [2018]
  Nyckelord :Stomme; trä; limträ; betong; stål; arbetsmiljö; miljö;

  Sammanfattning : The objective of this report is to evaluate why wooden frameworkis not used more frequently in larger buildings when both contractors and clients profile themselves as environmental friendly, with future goals of becoming neutral to the environment. The biggest incentive to build more with a wooden framework is how the choice of material impacts the climate and work environment at the construction site. LÄS MER

 4. 4. Det gränslösa arbetet inom akademin : En kvalitativ studie om hur högskolelärare upplever det gränslösa arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Erica Arvidsson; Marie Jansson; [2018]
  Nyckelord :academics; boundaries; boundless work; work life balance; work life conflict; work related stress; akademiker; arbetslivsbalans; arbetslivskonflikt; arbetsrelaterad stress; gränsdragning; gränslöst arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: I och med utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har gränserna för var och när arbetet kan utföras suddats ut. Arbetet har med andra ord blivit gränslöst. LÄS MER

 5. 5. En hälsosam arbetsplats? : En studie om avdelningschefers perspektiv på friskvårdsarbetet i Skellefteå kommun

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Alfred Hellgren; Benjamin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Health promotion; Leadership; Motivation; Governmentality; Discourse; Friskvård; Ledarskap; Motivation; Governmentality; Diskurs;

  Sammanfattning : Friskvård inom företag och dess effekter är väldokumenterat inom forskningen, och organisationer har under de senaste åren satsat mycket pengar på att upprätthålla friskvårdsarbetet. Ett universellt argument verkar vara att detta gör att lönsamheten i verksamheten ökar. LÄS MER