Sökning: "Hearing"

Visar resultat 1 - 5 av 627 uppsatser innehållade ordet Hearing.

 1. 1. Påverkar förskolemiljön barnens hörsel, uppmätt som otoakustiska distortionsprodukter?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sebastian Waltilla; [2020-03-09]
  Nyckelord :hörsel; förskola; barn; otoakustiska distorsionsprodukter; buller; arbetsmiljö; hearing; preschool; children; Otoacoustic emission; noise; Occupationasl Environment;

  Sammanfattning : The aim of this study was to assess if the preschool sound environment affects children's hearing, as measured by otoacoustic distortion products (DPOAE). To find out if the children’s hearing was affected by the time they spend in preschool, DPOAE amplitude in children with normal hearing function has been measured. LÄS MER

 2. 2. ”Att leta efter en nål i en höstack kräver ficklampa, god hörsel och tålamod” En kvalitativ studie om hur samtalsbehandlare förhåller sig till barns behov av information när de tar emot föräldrar i behandling för alkoholproblem

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lena Orderud; Hanna Skoglycke Nord; [2020-03-04]
  Nyckelord :Barns behov; information; föräldraskap; alkoholproblem; barn som anhöriga; barnperspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur samtalsbehandlare förhåller sig till barns behov av information när föräldern sökt behandling för alkoholproblem. Studien besvarade hur de professionella tänker om barns behov av information om den vuxnes behandling, hur de upplever att det är att tala med föräldrarna om barns behov och om de noterat att barnen gagnats av föräldrarnas behandling samt vilka erfarenheter de har av att föräldrarna talar med sina barn om behandlingen och alkoholproblemen. LÄS MER

 3. 3. Fördelar med högre ”Maximal Force Output” i benförankrade hörapparatsystem: en crossover-studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Bergius; [2020-02-13]
  Nyckelord :benförankrat hörapparatsystem; maximal force output; kombinerad hörselnedsättning; bone anchored hearing systems; mixed hearing loss;

  Sammanfattning : Objective: To investigate how higher maximum force output (MFO) in Bone Anchored Hearing Systems affects the perceived benefit, subjective experience of sounds as well as hearing outcomes in subjects with mixed hearing loss, seen in relation to a smaller sound processor with lower MFO.Material and method: Prospective, randomized cross-over study (ABA). LÄS MER

 4. 4. Att överklaga förvaltningsbeslut till Överklagandenämnden för högskolan : Rätt till överklagan och domstolsprövning av förvaltningsbeslut tagna av universitet, högskolor och yrkeshögskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Bernhardt Hjelm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Swedish administrative law has historically shown a lack of compliance with the requirements of access to court in accordance with European law and EU law. Several measures have been taken to address the deficiencies in the right to a court hearing, but in the case of several so-called appeals boards there is still some ambiguity in how well these committees live up to the right to access to court in accordance with European law and EU law. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse, hörförståelse eller förståelse av skriven text : vad har de extra anpassningarna för roll i de nationella proven och vad är det vi prövar?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Denise Wiklund; Lena Svensson; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; reading disabilities; additional adjustments; national test; reading comprehension; listening comprehension; comprehension of written text; validity; Dyslexi; lässvårigheter; extra anpassningar; nationella prov; läsförståelse; hörförståelse; förståelse av skriven text; validitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva lärares syn på tillgång till extra anpassningar vid ordinarie läsförståelseundervisning gentemot vid nationella provens läsförståelsedelar i svenska, årskurs 6, för elever i lässvårigheter. Vidare syftade även studien till att undersöka hur lärare tolkar begreppen läsförståelse respektive hörförståelse samt huruvida de anser att man kan pröva flera förmågor (avkodning och förståelse) i samma prov. LÄS MER