Sökning: "Hedda Hedenskog"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hedda Hedenskog.

 1. 1. Slutet för EU-interna investeringstvister? - En utredning av rättsläget efter EU-domstolens dom C-284/16 Achmea

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hedda Hedenskog; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; skiljedomsrätt; internationell investeringsrätt; Achmea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 meddelade EU-domstolen förhandsavgörandet C-284/16 Achmea som kom att göra investeringstvister mellan en investerare från en EU-medlemsstat mot en annan EU-medlemsstat osäker. I domslutet konstate-rade EU-domstolen att artiklarna 267 och 344 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgjorde hinder mot en sådan skiljeklausul som fanns i ett bilateralt investeringsavtal mellan Slovakien och Nederländerna. LÄS MER

 2. 2. Folkrättsbrott i Syrien och Irak - En undersökning om lagföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hedda Hedenskog; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; internationell straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper investigates what alternatives exist for prosecuting the perpetrators who have committed international crimes in the armed conflict in Syria and Iraq since 2011 within the international judicial system. In order to achieve an effective prosecution which at the same time also guarantees important principles of criminal law, this paper will also identify the challenges that exist with these prosecution alternatives. LÄS MER