Sökning: "Hedda Magnusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hedda Magnusson.

  1. 1. Att bygga tätt – En roulette i förhållningssätt

    Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

    Författare :Hedda Magnusson; Ludwig von Werder; [2019]
    Nyckelord :förtätning; stadsbyggnadsideal; urbanism; Sundbyberg; hållbarhet; Stockholm; nyurbanism; post-urbanism; grön urbanism; kontextanpassad tilläggsförtätning;

    Sammanfattning : Den snabba urbaniseringen ställer stora krav på städernas förmåga att bemöta befolkningstillväxten. För att åstadkomma detta på ett hållbart sätt förespråkas från många håll förtätning inuti eller i anslutning till redan befintliga områden. Vilka metoder som kan användas och vilka konsekvenser dessa ger varierar. LÄS MER