Sökning: "Heder"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade ordet Heder.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Uppbrottsprocessen från hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om hedersrelaterat våld och förtryck utifrån kvinnans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Oliwia Carlström Mårtensson; Rebecka Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Honour-related violence and oppression; honour violence and oppression; honour; honour violence; the leaving process.; Hedersrelaterat våld och förtryck; hedersvåld och förtryck; heder; hedersvåld; uppbrottsprocessen.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the leaving process of girls, who have been exposed to honor-related violence and oppression, thereby creating knowledge to provide suitable and useful support for these women. The theories we have used in this study is shame, guilt and the process of role exit. LÄS MER

 3. 3. Våld i hedersnamn : en kvalitativ sudie kring socialtjänstens insatser beträffande hedersreöaterad våld.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Roza Hussain; [2020]
  Nyckelord :Heder; hedersrelaterad våld; socialtjänsten; klan samhälle;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld är ett fenomen som under de senaste 15 åren har uppmärksammats i Sverige. Tidigare undersökningar tyder på att det riskerar att finnas en brist på kunskap från yrkesverksamma som arbetar med dessa ärenden, det verkar också finnas en osäkerhet kring hur man på bästa sätt hanterar problematiken med hedersrelaterat våld. LÄS MER

 4. 4. Hur uppfattas pojkars situation inom hederskulturer där våld och förtryck förekommer? : En studie om hur personal på fritidsgårdar uppfattar pojkars och unga mäns roller kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Mimmi Carlsson; Elma Norberg; [2020]
  Nyckelord :Heder; hedersrelaterat våld och förtryck; dubbla roller; rollblandning; pojkar och unga män;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska hur personal på olika fritidsgårdar ser på pojkarnas och de unga männens situation och roller kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck. Undersökningen har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer där en kvalitativ innehållsanalys har använts för att koda materialet. LÄS MER

 5. 5. "MIN KILLE ÄR INTE ALLTID SÅ SNÄLL..." : -Socialarbetares perspektiv på våld i nära relation bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Amanda Nordstrand; Julia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relation; ungdomar; socialarbetare; parrelation; heder; porr; stöd; digitalt våld.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka socialarbetares erfarenheter av våld i nära relation bland unga tjejer i heterosexuella parrelationer. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och innehållsanalys av fyra semistrukturerade intervjuer med socialarbetare som ledde fram till följande resultat: Det finns skillnader mellan unga tjejer och vuxna kvinnor som befinner sig i en nära relation där de blir utsatta för våld. LÄS MER