Sökning: "Heder"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet Heder.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck : En innehållsanalys av domar före och efter straffskärpningsgrunden den 1 juli 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Lisa Antonsson; Caroline Hatheyer; [2021]
  Nyckelord :honour; court; ideal victim; cultural criminology; heder; tingsrätt; idealt offer; kulturkriminologi;

  Sammanfattning : 1 juli 2020 trädde en ny straffskärpningsgrund i laga kraft, som innebar att hedersmotiv ska utgöra en försvårande omständighet. Syftet med vår studie var att undersöka skillnaden mellan hur tingsrätten och åklagaren motiverar och argumenterar kring hedersmotivet i sex utvalda domar, innan och efter straffskärpningsgrunden. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänsten och heder : Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Ann Våhlund; Yad Salar; [2021]
  Nyckelord :Hedersvåld; förtryck; socialtjänst; rutin; honour violence;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get an increased understanding and insight in how social services works with people who are victims of honour related violence and oppression. We have carried out this study by a qualitative semi-structured interview with six social workers from three municipalities. LÄS MER

 4. 4. I hederns namn - Om införande av ett särskilt hedersbrott mot bakgrund av principer för kriminalisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Fredin; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Kriminalisering; Hedersbrott; Heder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hedersrelaterat våld och förtryck har fått stor uppmärksamhet i samhällsdebat-ten under 2000-talet. Den ökade uppmärksamheten har resulterat i en rad åt-gärder från staten, däribland kriminaliseringar. För att en ny kriminalisering ska vidtas behöver den kunna rättfärdigas. LÄS MER

 5. 5. Barn och unga i sekter ur ett perspektiv av hederskultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ann-Sofie Sojka Al Hamede; Elisabeth Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :sects; honor; honor-related violence; children; youth; sekt; sekter; heder; hedersrelaterat våld; barn; unga;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to investigate children's and young people's living conditions within sects and within honor culture, and to examine similarities and differences between children's vulnerability within a context of sect and a context of honor. This was done by performing an analysis of two journalistic books that depict experiences based on both contexts. LÄS MER