Sökning: "Hedersmotiv"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Hedersmotiv.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Flickor och pojkar i regeringens lagreform : En kvalitativ innehållsanalys om hedersrelateratvåld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Dunia Adel; [2020]
  Nyckelord :Honor crime; arranged marriage; child marriage; genital mutilation; Hedersbrottslighet; arrangerat äktenskap; barnäktenskap; könsstympning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med hjälp av kvalitativ innehållsanalys studeraoch koda regeringens proposition om hedersrelaterat våld och förtryck (2020) där utgångspunkten är att lyfta fram hur regeringen definierar vad det innebär att vara en pojke och flicka i en hederskontext, samt vilka erfarenheter och roller som kan skilja dem emellan. Resultatet av studien visar att flickor är offer för hedersrelaterat våld och förtryck, resultatet visade att även om pojkar kan bli offer för hedersrelaterat våld så uppfattas de också som förövare. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om socialtjänstens förutsättningar och villkor i arbetet med unga kvinnor som är utsatta för våld och förtryck med hedersmotiv.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dilan Faraj-Falie; [2020]
  Nyckelord :Honor; honor-related violence; patriarchy; sexuality; control; discretion; social work and society efforts; Heder; hedersvåld och förtryck; patriarkat; sexualitet; kontroll; handlingsutrymme; socialt arbete och samhällsinsatser;

  Sammanfattning : The honor killing of Fadime Sahindal in 2002 sparked a debate in Swedish media about honor-related violence and oppression. As a professional social worker, it is important to have knowledge in the field to help young women who are exposed to honor-related violence and oppression. LÄS MER

 4. 4. Hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om socialtjänstens förutsättningar och villkor i arbetet med unga kvinnor som är utsatta för våld och förtryck med hedersmotiv

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dilan Faraj-Falie; [2020]
  Nyckelord :Honor; honor-related violence; patriarchy; sexuality; control; discretion; social work and society efforts; Bibliotek; heder; hedersvåld och förtryck; unga kvinnor; patriarkat; sexualitet; kontroll; handlingsutrymme; socialtjänsten; socionom; socialt arbete;

  Sammanfattning : The honor killing of Fadime Sahindal in 2002 sparked a debate in Swedish media about honor-related violence and oppression. As a professional social worker, it is important to have knowledge in the field to help young women who are exposed to honor-related violence and oppression. LÄS MER

 5. 5. Behovet av att komplettera det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Wester; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; hedersbrott; hedersmotiv; straffvärde; försvårande omständighet; kriminalisering; brottsoffer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this study, two suggestions on combating honour-related violence and oppression are evaluated. The suggestions are to introduce a legal provision concerning acts committed with an honour motive and to introduce honour motives as a specific aggravating circumstance. LÄS MER