Sökning: "Hedersmotiv"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Hedersmotiv.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Ett särskilt hedersbrott - En problematisering av förslaget om ett hedersbrott utifrån straffrättsliga principer om kriminalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :My Johansson; [2021]
  Nyckelord :Hedersbrott; hedersmotiv; kriminalisering; straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Regeringen vill med hårdare tag bekämpa hedersrelaterad brottslighet och menar att införandet av ett särskilt hedersbrott är ett sätt att ytterligare markera att sådant våld och förtryck är oacceptabelt. Regeringen gav därför i juli 2019 en särskild utredare i uppdrag att analyser och ta ställning till en särskild straffbestämmelse som uttryckligen tar sikte på hedersrelaterat våld och förtryck. LÄS MER

 3. 3. Hedersrelaterat våld och förtryck : En innehållsanalys av domar före och efter straffskärpningsgrunden den 1 juli 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Lisa Antonsson; Caroline Hatheyer; [2021]
  Nyckelord :honour; court; ideal victim; cultural criminology; heder; tingsrätt; idealt offer; kulturkriminologi;

  Sammanfattning : 1 juli 2020 trädde en ny straffskärpningsgrund i laga kraft, som innebar att hedersmotiv ska utgöra en försvårande omständighet. Syftet med vår studie var att undersöka skillnaden mellan hur tingsrätten och åklagaren motiverar och argumenterar kring hedersmotivet i sex utvalda domar, innan och efter straffskärpningsgrunden. LÄS MER

 4. 4. Hedersmotiv som försvårande omständighet – En analys av rättstillämpningen efter 29 kap. 2 § 10 p BrB ikraftträdande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Lindén; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; hedersmotiv; hedersvåld; försvårande omständigheter; criminal law; motive of honour; honour-based violence; aggravating circumstances; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 29 kap. 1 § brottsbalken anges att straffet för ett brott ska bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets straffvärde. Straffvärdet för ett brott kan anses spegla brottets allvarlighet och flera omständigheter kan påverka straffvärdet. I 29 kap. LÄS MER

 5. 5. Kriminalisera mera – eller? - En analys av hedersbrottsutredningen mot bakgrund av principer för kriminalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Andersson; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; Hedersbrott; Kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On October 7, 2020 the investigation Ett särskilt hedersbrott, SOU 2020:57, was presented, with a proposal to let crimes with honor motives constitute a specific criminal provision. In order to investigate if it would be justified to introduce in the Penal Code, the proposal will be analyzed on the basis of some selected principles and theories for criminalization. LÄS MER